A1 KATEGORIJA

Pravo upisa u autoškolu stječete sa navršenih 15 i pol godina, dok pravo pravo pristupanja završnom ispitu imate sa 16 godina, što znači da se možete upisati u autoškolu (kao i za svaku drugu kategoriju) šest mjeseci prije navršenih godina potrebnih za polaganje kategorije. U ovu kategoriju spadaju motocikli radnog obujma do 125cm³ i snage motora do 11 kw. Ako kandidat ne posjeduje niti jednu kategoriju, u obuci prolazi 30 sati predavanja iz predmeta prometni propisi i sigurnosna pravila i 20 sati vožnje. Ako posjeduje B ili M kategoriju, ne polaže ispit iz prometnih propisa i prve pomoći već samo 15 sati vožnje.

A2 KATEGORIJA

Kandidat može sa navršenih 17 i pol godina započeti sa obukom, a pravo za pristupanje završnom vozačkom ispitu , sa navršenih 18 godina. Vlasnik ove kategorije može upravljati motociklima čija snaga ne prelazi 35 kw i čiji omjer snage i mase ne prelazi 0,2 kw/kg. Ako kandidat ne posjeduje niti jednu kategoriju, u obuci prolazi 30 sati predavanja PPSP-a i 20 sati vožnje. Ukoliko posjeduje A1 ili B kategoriju, obuka traje 15 sati iz praktičnog djela osposobljavanja, bez polaganja ispita prometnih propisa i pružanja prve pomoći.

A KATEGORIJA

U ovu kategoriju spadaju motocikli iznad 490cm³. Polaznici ove kategorije moraju imati navršene 24 godine. Ako posjeduju vozačku A1,A2 ili B kategorije nije polaganje prometnih propisa i prve pomoći, a obuka iz praktičnog dijela osposobljavanja traje 15 sati.

B KATEGORIJA

Ovdje spadaju motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4.250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. (KOD 96).

Pravo za upis u autoškolu stječete sa 17 i pol godina, a pravo pristupanja završnom vozačkom ispitu sa navršenih 18 godina

C KATEGORIJA

Spadaju teretna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg. Obavezno je posjedovati B kategoriju. Minimalna starosna dob je 21.godina. Iznimno, starosna dob od 18.god. ukoliko je vozač uspješno stekao početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje cestovni promet.

Obavezno je polaganje prometnih propisa i proći obuku iz praktičnog dijela osposobljavanja u trajanju od 15 sati.